top of page

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs NA!Sushi”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs NA!Sushi” (dalej: „Konkurs”) jest Michał Mikuła NIP:7712893587 Garncarska 1/3A Piotrków Trybunalski
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
§2
Przedmiot i czas Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest udostępnienie "Konkursowego" posta oraz jednoczesne obserwowanie i polubienie profilu NASushi.
2. Konkurs rozpoczyna się 30 października 2020 roku o godz. 12:00 i kończy się 31 października 2020 roku roku o godz. 16:00.
§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) wejść na profil @NASushi.PiotrkowTryb  na portalu Facebook,
b) polubić i udostępnić post "konkursowy"
c) oznaczyć w komentarzu 3 osoby z ktorymi chciałby spróbować nasze sushi.
5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
§ 4
Przebieg Konkursu
1. Spośród komentarzy opublikowanych w czasie Konkursu, Komisja konkursowa wylosuje 1 Osobę. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu następuje poprzez poinformowanie Zwycięzcy poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem profilu Facebook w ciągu 6 godzin od momentu zakończenia Konkursu, zgodnie z §2 ust. 2.
3. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 3, przesłać zwrotną wiadomość w celu poinformowania czy przyjmuje nagrodę. Nie zachowanie tego terminu, o których mowa w zdaniu poprzednim skutkuje utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
§ 5
Nagrody
1. Fundatorem nagrody oraz wydającym nagrodę w Konkursie jest Organizator.
2. Nagrodą w Konkursie jest:
1x NA!Sushi Party Set 82szt
3. Nagroda będzię do odebrania w umówionym terminie w lokalu przy ulicy Garncarskiej 1/3A
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.
§ 6
Jury
Jury składa się z 3 członków wskazanych przez Organizatora.
§ 7
Dane osobowe
1.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Michał Mikuła Nip:7712893587 Garncasrka 1/3A
3.Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko.
4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w w ust. 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie i otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 8
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po ich złożeniu, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Reklamacje rozpatruje Organizator.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych - w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom na profilu NA!Sushi.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu Facebook Organizatora. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook organizatora Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni.

bottom of page